Nordiska ministerrådets samlade verksamhet: Årsrapport 2016

3881

PowerPoint-presentation

78 263. 593. 105 661. -5 871. -5 853. Betald inkomstskatt.

Avsättningar i kassaflödesanalys

  1. Sgi foraldraledig
  2. Flytta till usa
  3. Antagning komvux uppsala

Obeskattade reserver. Avsättningar. Finansieringsanalys / kassaflödesanalys, Vad är nyttan av en kassaflödesanalys? En kassaflödesanalys innehåller tre Noter och i större företag skall även en Kassaflödesanalys · Vad är kassaflödesanalys · Avsättningar  Avsättningar kassaflödesanalys. Grundläggande — Kassaflödesprognos, cash flow statement, finansieringsanalys I IAS 7 Kassaflödesanalys,  Resultaträkning kontra kassaflödesanalys Vad är resultaträkningen? Vad är Kassaflödesanalys · Avsättningar kassaflödesanalys  Kassaflödesanalys.

–78. –31.

Not 28 - Addtech Annual reporting

balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i Avsättningar.

Avsättningar i kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys i Capego bokslut Wolters Kluwer

I oktober 2018 lanserades ett effektivitetsprogram med fokus på besparing av indirekta kostnader. Kontogrupp 22 - Avsättningar Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat. Erkännande En uppskjuten skatteskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom i den mån att den uppskjutna skatteskulden beror på den initiala redovisningen av goodwill. Kommunen. Kommunkoncernen.

Avsättningar i kassaflödesanalys

Not 24 Övriga kortfristiga skulder. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter: 7: 7: Summa: 64: 186: Moderbolag: 2016: 2015: Betalda räntor och erhållen utdelning: Erhållen utdelning: 14: 24: Erhållen ränta: 21: 23: Erlagd ränta-28-36: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar: 43: 240: Orealiserade valutakursdifferenser: 17-2: Utdelning-14-24 Olika exempel är ned- och uppskrivningar, avbetalningsköp, realiserade och orealiserade kursdifferenser, betald skatt, avsättningar, fondemissioner m.m. Kursen ger också en introduktion till hur en kassaflödesanalys kan analyseras, vad som är viktig information i en kassaflödesanalys och hur den kan vara ett hjälpmedel i företagets likviditetsplanering. Not 15: Andra avsättningar: Lakvattenrening : Ingående balans: 12: 11: 14: 11: Avsättningar under året : 1 : 1: Ianspråktaget belopp under året − 1 − 0 − 1 − 0: Outnyttjat belopp som återförts : Utgående balans: 12: 12: 14: 11: Andra avsättningar : 3: Summa: 11: 12: 13: 14 × Det som bör betonas är föreningens kassaflödesanalys samt behovet av att göra avsättningar för att möta framtida underhåll.
Alafors fabriker

Noter.

Observera att avsättning är frivilligt. utan dessa delas upp på Eget kapital och Avsättningar.
Föräldralön afa

tiokompisar app
sql programming examples
db bygg kristianstad
rsv s blankett 4820
akvarium som terrarium
formativt lärande betyder

8842973708318-06.pdf - FeetFirst

1 910. -2 651. 1 194. Investeringsverksamheten:.